• Wszystki ateriały dostępne są w 3 językach: Polskim, Angielskim i Hebrajskim | All Materials are available in 3 languages: Polish, English and Hebrew
  E-study to nowatorska metoda prezentacji materiałów edukacyjnych w internecie oparta a stworzeniu mapy tekstów źródłowych dotyczących danego tematu, do której kluczem nie jest myśl przewodnia lekcji/wykładu, ale zestaw słów kluczowych – hebrajskich terminów. | E-study is an innovative method of presenting educational materials on the internet, to which the key is not the theme of the lesson or lecture, but a set of keywords – Hebrew terms, names, idioms. 
 • Tisz’a Be’Aw | The 9th of Av

  אֵיכָה | Eicha
  – Księga Płaczu
  (Kinot), Treny | The Book of Lamentations

   

  בּכִי | Bechi
  – Płacz | Weeping

   

  שַׁבָּת חָזוֹן | Szabat Chazon 
  – Szabat Wizji (Proroctwa) | Shabbat of Vision

   

  גלות | galut
  – Wygnanie | Exile

   

  בֵּית הַמִקדָשׁ | Beit Hamikdasz 
  – Świątynia | The Tempel

  שִׂנְאַת חִנָּם | Sinat Chinam 
  – Nienawiść bez przyczyny |  Baseless hateret

   

  צוֹם | Com 
  – Post |  Fast

   

  Wprowadzenie od Rabina | Rabbi’s Introduction

  Pamięć o zniszczeniu Świątyni jest wyryta w świadomości narodu żydowskiego i skłania nas co roku do stawiania nie łatwych pytań na temat sprawiedliwości Boskiego sądu, życia i śmierci, prawdy i sedna wiary… Prywatna żałoba człowieka w Tisz’a Be’Aw dotyka punktu połączenia między jednostką a społeczeństwem i staje się nieodłączną częścią żałoby narodowej.
  Nieogarniona strata struktury naszego życia w czasach starożytnych – zniszczenie Świątyni, wokół którego ukształtowała się izraelska kultura jaką znamy dzisiaj, jest jednym ze spajających wątków naszej tożsamości. W tej przestrzeni 'Doliny Łez’, w której znajdujemy się podczas czytania Megilat Eicha (Księgi Lamentacji) jesteśmy bliżsi zrozumienia rzeczy, których nie słyszymy podczas wyścigu życia; w tej wrażliwej przestrzeni ścieżek duchowych jesteśmy w stanie zbliżyć się do istoty rzeczy, zbadać do głębi, usłyszeć i połączyć, nauczyć się i dokonać koniecznej naprawy.

   — Raba Tanya Segal o współczesnym znaczeniu Tisz’a Be’Aw.
  Kraków, 2019.

  —-

  The memory of the destruction of the Temple is engraved in the consciousness of the Jewish people and leads us every year to pose difficult questions about God’s justice, life and death, truth and faith… On the 9th of Av private mourning touches the connection point between the individual and society and becomes unseparable part of national mourning.
  Incomprehensible loss of structure of our lives in the ancient times – the destruction of the Temple, the tragic event around which Israeli culture was shaped as we know it today, is one of the binding threads of our identity. In this space of the 'Valley of Tears’ in which we find ourselves reading Megilat Eikha (Book of Lamentations) we are closer to understanding things that we do not hear during the race of life; in this sensitive space of spiritual paths we are able to get closer to the essence of things, to explore in depth, to hear and unite, to learn and make the necessary tikkun.

  — Rabbi Tanya Segal, about the contemporary meaning of Tisha BeAv. Krakow, 2019.